Spotkanie formacyjne członków Akcji Katolickiej

W sobotę, 27 kwietnia br. członkowie Akcji Katolickiej z naszej diecezji uczestniczyli w wiosennym spotkaniu formacyjnym, które odbyło się w Katedrze Rzeszowskiej.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10:00 Mszą Świętą koncelebrowaną, którą sprawowali ks. Stanisław Potera – Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej oraz ks. dr Jan Kulik – zaproszony prelegent. Zebranych powitał na początku ksiądz asystent, podkreślając szczególny charakter miejsca, w którym się zgromadziliśmy. „Katedra, to Matka wszystkich kościołów w diecezji – miejsce, gdzie odbywają się wszystkie ważne wydarzenia w życiu kościoła. Właśnie w tym miejscu chcemy dziś rozważać na temat roli i zadań ludzi świeckich w życiu wspólnoty parafialnej w ramach pogłębiania tematyki roku duszpasterskiego Kościoła.

W czasie mszy świętej, w wygłoszonej homilii, ksiądz dr Jan Kulik nawiązał do czytania z Dziejów Apostolskich, w którym apostołowie Paweł i Barnaba, głoszący słowo Boże zgromadzonym, zostali odrzuceni przez Żydów, którym nie podobało się, iż tak wielu spośród pogan chce słuchać i przyjąć tę naukę. Odnosząc się do dzisiejszej rzeczywistości – słuchanie Słowa Bożego nie jest wcale proste. Wymaga wyciszenia, wsłuchania się i rozważenia. Aby usłyszeć, co Bóg chce do nas powiedzieć, trzeba przede wszystkim wierzyć. Ten, kto wierzy słucha Bożego słowa, chce zrozumieć, co Bóg ma do przekazania i zyskać siłę do pokonywania wszelkich oporów, które rodzą się w jego duszy. Po to, by to słowo do niego dotarło, zatrzymało się w Jego sercu i wydało owoce.

Kaznodzieja zwrócił uwagę również na fakt, że w dniu 27 kwietnia obchodzimy 10 rocznicę kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II – patrona Akcji Katolickiej. Odwołując się do dziedzictwa, które nam pozostawił, ksiądz Jan nawiązał do Listu Apostolskiego Novo Millennio Ineunte, skierowanego do wiernych na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. W tym dokumencie Ojciec Święty daje nam konkretne wskazówki byśmy nie poszukiwali żadnego, nowego proroka, ale jeszcze bardziej starali się Chrystusa poznać, ukochać i naśladować. Zachęca również do podejmowania szczególnej modlitwy, jaką jest kontemplacja. Jest to modlitwa, która polega na wpatrywaniu się i rozważaniu oblicza Jezusa.

Ojciec Święty proponuje nam trzy szczególne obrazy do kontemplacji:

  1. Obraz Jezusa – Syna, który jest posłuszny Ojcu, wypełnia jego wolę;
  2. Obraz Jezusa Cierpiącego – cierpienie jest nieodłączną częścią życia, dotyka każdego człowieka bez względu na jego status, pochodzenie, wiek; Czasem niesprawiedliwe, trudne do zniesienia, ale właśnie Chrystus jest obrazem, przykładem i zachętą do tego, by to cierpienie przyjąć i przetrwać;
  3. Obraz Chrystusa Zmartwychwstałego – nie można się zatrzymać na cierpieniu, gdyż chrześcijaństwo jest religią paschalną, nie pasyjną. Chrystus Zmartwychwstały pokazuje nam, że cierpienie i śmierć są przemijające, ale trzeba przez nie przejść by dojść do chwały.

Druga część spotkania odbyła się w Sali Papieskiej. Po krótkiej przerwie na poczęstunek, zebrani wysłuchali konferencji, wygłoszonej przez zaproszonego prelegenta na temat roli Akcji Katolickiej we wspólnocie kościoła, w nawiązaniu do hasła bieżącego roku liturgicznego „Uczestniczę we Wspólnocie Kościoła”.

Jako wprowadzenie, wysłuchaliśmy fragmentu ewangelii wg św. Mateusza, w której Chrystus kieruje do uczniów przypowieść o talentach.

Każdy człowiek otrzymuje od Boga talent, większy lub mniejszy, podobnie jak bohaterowie przypowieści. Naszym obowiązkiem jest go rozwijać, pomnażać, nie wolno go zmarnować. Należy jednak pamiętać, że wszelkie talenty, które otrzymujemy, mamy rozwijać z pożytkiem dla innych, by się nimi dzielić i by wydały owoce.

Rozwijanie i pomnażanie talentów ma pomagać nam – członkom Akcji Katolickiej, lepiej uczestniczyć we wspólnocie kościoła. Ksiądz prelegent wyróżnił trzy obszary, w których ma dokonywać się nasze uczestnictwo

  1. Rozeznanie – mamy rozeznawać potrzeby w naszych wspólnotach parafialnych, współpracując z innymi grupami, szukając nowych przestrzeni do działania, wspólnych płaszczyzn do dialogu, współpracy i wzajemnej pomocy, nie na zasadzie rywalizacji.
  2. Przygotowanie – w tym aspekcie mamy włączyć się w różne formy pogłębiania wiary, ale i naszej wiedzy. Służyć temu mają rekolekcje, spotkania formacyjne, kursy, szkolenia wykłady.
  3. Działanie – powinno ono zawsze wypływać z modlitwy. Jako członkowie Akcji Katolickiej w szczególny sposób powinnyśmy w parafii zaangażować się w oprawę liturgii Mszy Świętej, prowadzenie modlitwy, udział w nabożeństwach, ale
    i wydarzeniach w parafii. Szczególnym rodzajem działania jest zaangażowanie się
    w działalność wolontariatu.

Bardzo ważnym zadaniem jest także propagowanie czytelnictwa, nie tylko Pisma świętego, ale również prasy katolickiej czy pozycji książkowych.

Po zakończonej konferencji był czas na dyskusję, w której zebrani mogli podzielić się swoimi refleksjami, doświadczeniami i pomysłami.

Na zakończenie, po krótkich ogłoszeniach, Pan Prezes Jeremi Kalkowski podziękował księdzu dr Janowi Kulikowi za obecność i wygłoszone nauki oraz wszystkim zebranym za udział
w spotkaniu, a księża udzielili wszystkim błogosławieństwa.

Króluj nam Chryste!
M.Błażej