Posiedzenie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej

24 lutego 2024r. w parafii Świętego Michała Archanioła w Rzeszowie odbyło się Walne Zebranie Rady DIAK, poprzedzone Eucharystią.

W posiedzeniu uczestniczyli licznie zebrani prezesi parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej oraz osoby nominowane do rady przez ks. bp. Jana Wątrobę. Uczestnicy wysłuchali sprawozdań: z  działalności DIAK, które przedstawił Prezes Jeremi Kalkowski oraz wskazał propozycje działań na rok bieżący, sprawozdania finansowego skarbnika, Pana Andrzeja Rylskiego oraz Komisji Rewizyjnej, które złożyła Pani Alicja Tryczyńska.

Podsumowania pracy Zarządu dokonał Diecezjalny Asystent Kościelny ks. prałat Stanisław Potera podkreślając, iż Akcja Katolicka ma być widoczna, ma działać w parafii, w diecezji w społeczeństwie. Mamy odważnie dawać świadectwo o Bogu w rodzinach, parafiach, w miejscu pracy czy nauki, aby wpływać na kształt naszego życia .

Dziękowaliśmy Panu Bogu za miniony rok działalności i formacji, rok bogaty w wydarzenia i inicjatywy. W dyskusji zebrani  przedstawiciele Akcji Katolickiej dzielili się swoimi niepokojami związanymi z zagrożeniami płynącymi zarówno od  wewnątrz jak i z zewnątrz kraju. Promowaniem ideologii sprzecznych z chrześcijańską wizją człowieka, wyrażali sprzeciw wobec poczynań godzących w małżeństwo i rodzinę, w godność życia ludzkiego. Wobec sterowanej demoralizacji dzieci i młodzieży,  ograniczania prawa rodziców do wychowywania dzieci, czy wcielania w życie genderowych zasad dotyczących kwestii płci – nie możemy trwać obojętni. Niepokojące są ograniczenia w kształceniu  i  edukacji dzieci i młodzieży.  Ograniczanie liczby lekcji religii, ale także ograniczanie praw katolików i Kościoła, zagwarantowanych w Konstytucji RP. Tylko wspólne  odważne działanie organizacji i stowarzyszeń katolickich daję siłę i argumenty do obrony wartości chrześcijańskich, obrony wiary podkreślała Pani Nina Kitlińska – Przewodnicząca Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich obecna na zebraniu. Gościliśmy również Pana Karola Ożoga przedstawiciela Sejmiku Województwa Podkarpackiego, który przedstawił bieżącą sytuację i wynikające z niej zagrożenia. Zebrani jednomyślnie podjęli decyzję o włączeniu się do aktywnego działania na rzecz Polski, rodziny i pokoju.

Jan Paweł II w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski w czerwcu 1979 roku wołał:  „Musicie być mocni mocą wiary, nadziei i miłości”.

Na placu Zwycięstwa z wielką mocą wybrzmiały słynne później słowa:

„Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”

 

                                                                    Małgorzata Jaworska

KRÓLUJ NAM CHRYSTE !