25-lecie Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej

Oto lud wierny, szukający Boga ” (Ps. 24). Słowa zaczerpnięte z psalmu ukazują postawę, do której my wszyscy, jako członkowie Akcji Katolickiej i uczniowie Chrystusa, jesteśmy gorąco wezwani, by coraz pełniej i bardziej świadomie realizować misję apostolską świadków naszego Pana w świecie, aby ciągle szukać Boga i być mu wiernym.

25 lat – tyle minęło od powstania struktur Akcji Katolickiej w naszej diecezji. Msza św. dziękczynna oprawiona w dniu 23 października pod przewodnictwem biskupa Jana Wątroby w Bazylice Ojców Bernardynów w Rzeszowie była głównym punktem jubileuszowych obchodów. Dziękczynienie skłania także do zaakcentowania potrzeby brania odpowiedzialności katolików świeckich za Kościół, co wynika z sakramentu chrztu i bierzmowania. Srebrny jubileusz, był wielkim wydarzeniem dla naszego Stowarzyszenia, na uroczystość przybyli, bp. Kazimierz Górny, bp. Edward Białogłowski, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Marszałek Województwa Władysław Ortyl, była prezes KIAK Halina Szydełko, Mieczysław Janowski z żoną i Józef Górny działający w początkach tworzenia się Akcji Katolickiej, przedstawiciele oddziałów parafialnych Akcji, wielu księży asystentów POAK, asystent diecezjalny Akcji, ks. Stanisława Potera, Zarząd DIAK. Jeremi Kalkowski – prezes DIAK przypomniał historię stowarzyszenia w Polsce, powstałego już w 1930r. i na Rzeszowszczyźnie powołanego w 1995r. Akcja Katolicka to stowarzyszenie ludzi świeckich, którego celem powinno jest krzewienie wiary i postaw chrześcijańskich przez świeckich, w parafii, ale przede wszystkim w życiu codziennym i w życiu społecznym –podkreślał. Podczas spotkania wręczone zostały okolicznościowe statuetki, które z rąk ordynariusza diecezji rzeszowskiej, bpa Jana Wątroby, otrzymali Księża Biskupi, byli Prezesi DIAK i zasłużeni działacze Akcji. Dyplomy uznania dla POAK za 25 lat działalności wręczył Asystent DIAK ks. Stanisław Potera. Prezes DIAK odczytał list z gratulacjami i życzeniami od prezes KIAK Urszuli Furtak. Ksiądz Biskup Ordynariusz mianował również II Diecezjalnego Asystenta DIAK ks. Michała Batora. Słowa podziękowania wyraziła zebranym Wojewoda Ewa Leniart, dziękowała za zaangażowanie, stwierdziła, że naszym celem jest przekazanie właściwych wartości pokoleniem, nie możemy ulegać zagrożeniom ale musimy prezentować nieugiętą postawę. Marszałek Władysław Ortyl, dziękując członkom Akcji za apostolat, wręczył na ręce Prezesa herb województwa. O początkach powstania Akcji w diecezji mówił również pierwszy opiekun stowarzyszenia bp Kazimierz Górny, który przypomniał, iż “jednym z owoców” Akcji Katolickiej było Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Ważnym elementem spotkania był wykład ks. prof. dr hab. Tadeusza Borutki – „Akcja Katolicka wobec wyzwań współczesności – w XXV rocznicę reaktywacji”. Ks. Profesor przybliżył postać świętego abp Józefa Bilczewskiego w dniu jego wspomnienia, który miał znaczący wkład w postanie przedwojennej Akcji Katolickiej. Nakreślił główne tematy wykładu – historia Akcji Katolickiej, jej istota –eklezjalność, zadania i aktualne wyzwania. Przypominając historię Akcji Katolickiej, Kaznodzieja wspominał papieży którzy nosili Akcję Katolicką w sercu. Piusa XI który powołał w 1922r. Akcję Katolicką, jako organizację religijno-społeczną, angażującą ludzi świeckich, jako „przedłużenie ramienia apostolatu hierarchicznego”, w Polsce powołana została w 1930r. Celem Akcji Katolickiej, według Piusa XI, było odnowienie życia katolickiego w rodzinie i społeczeństwie przez chrystianizację wszystkich dziedzin życia. Natomiast Papież Jan Paweł II w 1993roku mówił: „Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Istota- eklezjalność Stowarzyszenia była kolejnym tematem wykładu Profesora. Opiera się ona na własnej duchowości wiernych świeckich a do jej istoty należą następujące elementy: Sentire cum Ecclesia – poznanie nauczania Kościoła oraz utożsamienie się z nim; Vivere cum Ecclesia – autentyczne życie chrześcijańskie w świecie oraz prawdziwa troska o Kościół lokalny i powszechny; Agere cum Ecclesia – działanie w jedności z Księdzem Proboszczem i hierarchią Kościoła Katolickiego z zachowaniem właściwie rozumianej autonomii i odpowiedzialności wiernych świeckich. Akcja Katolicka musi być zakorzeniona w Bogu , w parafii, aby być kuźnią formacji wiernych, by przekształcać wszystkie sfery życia ludzkiego zgodnie z wolą Jezusa Chrystusa, posiada mandat, by prowadzić misję Kościoła. Zadania Akcji Katolickiej co podkreślił ks, Profesor – to działanie w parafii, dopiero później na terenie diecezji, najważniejsza jest praca formacyjna samych członków Akcji, ukształtowanie dojrzałej wiary, dobrze uformowani członkowie będą odpowiedzialnie angażować się w życie parafialne. Należy jednak pamiętać o tym, że czysty aktywizm prowadzi do tak zwanego wypalenia, należy prowadzić ciągłą formację korzystając z materiałów formacyjnych. Członkowie Akcji Katolickiej powinni zajmować miejsca w życiu społecznym na miarę swoich charyzmatów i możliwości, a poprzez aktywne działanie urzeczywistniać wartości chrześcijańskie. Celem Akcji Katolickiej ma być współpraca świeckich z hierarchią dla odnowienia świata w Chrystusie. Pogłębienie życia religijnego ma przygotować członków AK do odważnego i kompetentnego występowania w świecie, zgodnego z nauczaniem Kościoła, zajmowania stanowiska w sprawach publicznych, zwłaszcza gdy zagrożona jest wiara i moralność. Akcja Katolicka musi otworzyć się na dzieci i młodzież, ale we wszelkich działaniach potrzebna jest żywa modlitwa , świadectwo własnego życia zakorzenionego w Bogu. Co nas czeka? Złem naszych czasów jest usiłowanie odrzucenia Boga , wykluczenie Jego prawa z życia społeczno-politycznego, odrzucanie zasad moralnych w życiu osobistym i społecznym. Odejście ludzi od Kościoła, ludzi młodych, rezygnacja z katechezy, brak zastępowalności pokoleniowej, brak młodzieży w Stowarzyszeniach Katolickich, to dzieje się w naszych środowiskach. W obliczu tych wyzwań, jakie stwarza współczesność, potrzeba rozpalenia w każdym z nas na nowo ognia wiary, abyśmy byli świadkami Chrystusa, potrzeba ugruntowania wiary podkreślał prelegent. Ojciec Święty Jan Paweł II w Rzeszowie 2 czerwca 1991 powiedział ,, Bądź chrześcijaninem naprawdę, nie tylko z nazwy, nie bądź chrześcijaninem byle jakim”. Jakże wymowny i ciągle aktualny to apel, łączący się z drugim: „Aby dom naszego życia – osób, rodzin, narodu i społeczeństwa – pozostawał «utwierdzony na skale». Aby nie wznosić go na lotnym piasku – lecz na skale. Na skale Bożych przykazań, na skale Ewangelii. Na skale, którą jest Chrystus”. Mamy być świadkami Chrystusa, w swojej rodzinie , która jest naturalną i podstawową szkołą wiary, troszczyć się o wspólne praktykowanie wiary , towarzyszyć w dojrzewaniu wiary dzieci, prowadzić do Chrystusa, a żyjąc Eucharystią , ustanowioną przez samego Chrystusa, przyjmujemy Jego Boską obecność w naszym codziennym życiu. Kard. August Hlond w orędziu do Akcji Katolickiej napisał: ,,Jak święte i rozlegle jest Boskie posłannictwo Kościoła, tak szerokie i uświęcone są dziedziny życia Akcji Katolickiej. Dostosowując się do warunków i uwzględniając potrzeby bieżącej chwili, ma Akcja Katolicka wprowadzać Chrystusa w życie jednostki i w rodzinę, w powikłane zagadnienia i formy nowoczesnego życia zbiorowego i we wszystkie czynniki cywilizacji chrześcijańskiej”. Najważniejszym punktem srebrnego jubileuszu była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Biskupa Jana Wątroby z homilią wygłoszoną przez ks. prof. dr hab. Tadeusza Borutkę. Kaznodzieja mówił o zaangażowaniu na rzecz stowarzyszenia, ale podkreślał iż, musimy okazywać nieustannie miłość Bogu, oddawać się Jego opiece. Największym darem Akcji Katolickiej dla Kościoła jest świętość życia, a przewodnikiem do niej jest Chrystus. Świętość osiągniemy poprzez odwagę chrześcijańską, nadzieję chrześcijańską, Bożą łaskę i nawrócenie podkreślał Duchowny. Mamy żyć miłością, dawać świadectwo, być świętymi w życiu codziennym, sięgać wyżej i głębiej. Ks. Biskup Ordynariusz na zakończenie wyraził wdzięczność wszystkim, którzy na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza przyczynili się do rozwoju tak wielu dzieł w Stowarzyszeniu, modlitwy i dobra. Udzielając pasterskiego błogosławieństwa powierzył Akcję Katolicką Matce Bożej Rzeszowskiej, w Jej ręce złożył wszelkie troski, prosząc aby dawała mądrość i moc w wypełnianiu zadań, do których powołuje sam Chrystus w swoim Kościele. Jubileuszowe świętowanie zakończyło się agapą, wspólnotowymi rozmowami i życzeniami.

Króluj nam Chryste !
Małgorzata Jaworska